زمینه‌های تحقیقاتی


 

محمد عیسائی تفرشی (استاد)

 • حقوق تجارت تحلیلی
 • حقوق تجارت تطبیقی
 • حقوق تجارت بین الملل

محمدباقر پارساپور (دانشیار)

 • حقوق قراردادهاوتعهدات؛ مسئولیت مدنی
 • فقه و اصول

مرتضی شهبازی نیا (دانشیار)

 • حقوق تجارت بین الملل
 • حل و فصل اختلافات (داوری - آئین دادرسی مدنی)
 • حقوق تجارت و حقوق قراردادها
 • حقوق اساسی و حقوق بشر

محمود صادقی (دانشیار)

 • حقوق مالکیت فکری
 • حقوق مدنی ( حقوق قراردادها)

طیبه صاحب (استادیار)

 • حقوق مالکیت فکری
 • حقوق تجارت

ابراهیم عزیزی (استادیار)

 • مدنی
 • مسئولیت مدنی
 • مدنی تطبیقی
 • مسئولیت مدنی تطبیقی