زمانبندی کلاس‌ها


 
#نام درسنام استادمقطعزمان/مکان
# آیات الاحکام (اختیاری) عزیزی ابراهیم کارشناسی‌ارشد درس(ت): شنبه 10:00-12:00
# حقوق تجارت تطبیقی (اختیاری) عیسائی تفرشی محمد دکتری درس(ت): یک شنبه 15:00-17:00
# حقوق حمل و نقل ترکیبی (اختیاری) شهبازی نیا مرتضی دکتری درس(ت): دو شنبه 10:00-12:00
# روش تحقیق (اختیاری) عیسائی تفرشی محمد دکتری درس(ت): یک شنبه 12:00-10:00گروه
# مسئولیت مدنی (اختیاری) عزیزی ابراهیم کارشناسی‌ارشد درس(ت): شنبه 18:00-16:00 کلاس2
# حقوق تجارت بین الملل (اختیاری) شهبازی نیا مرتضی کارشناسی‌ارشد درس(ت): سه شنبه 10:00-080:00
# مسئولیت مدنی تطبیقی (اصلی) پارساپور محمدباقر / عزیزی ابراهیم دکتری درس(ت): دو شنبه 08:00-10:00
# سمینار (اصلی) شهبازی نیا مرتضی کارشناسی‌ارشد درس(ت): دو شنبه 12:00-10:00 دفتر دانشکده
# حقوق مدنی1 (اصلی) عزیزی ابراهیم کارشناسی‌ارشد درس(ت):شنبه1600-14:00 کلاس 1
# متون فقه1 (اصلی) پارساپور محمد باقر کارشناسی‌ارشد درس(ت): یک شنبه 12:00-10:00
# اصول فقه 1 (اصلی) پارساپور محمد باقر کارشناسی‌ارشد درس(ت)یک شنبه15:00-13:00 کلاس3
# حقوق تجارت (اصلی) عیسائی تفرشی محمد کارشناسی‌ارشد درس(ت):یکشنبه17:00-15:00 گروه
# متون حقوقی(1) (اصلی) صاحب طیبه کارشناسی‌ارشد درس(ت): دو شنبه 10:00-08:00 کلاس1
# حقوق تجارت بین المللی (اصلی) شهبازی نیا مرتضی دکتری درس(ت): شنبه 10:00-08:00 کلاس2
# تعارض قوانین در بازرگانی بین المللی (اصلی) نصیری مرتضی دکتری درس(ت): یکشنبه 15:00-13:00 کلاس101
# فقه تحلیلی (اصلی) محقق داماد مصطفی دکتری درس(ت): یکشنبه 18:00-16:00 دفتر دکتر
# حقوق مدنی تحلیلی (اصلی) عزیزی ابراهیم-پارساپور محمد باقر دکتری درس(ت): دو شنبه 10:00-08:00 کلاس3