زمینه‌های تحقیقاتی


 

محمدجعفر حبیب زاده (استاد)

 • حقوق بشر کیفری
 • حاکمیت قانون
 • جرائم علیه امنیت
 • سیاست کیفری ایران در زمینه مبارزه با فساد اداری

محمد فرجیها (دانشیار)

 • جرم شناسی
 • سیاست جنایی
 • جامعه شناسی کیفری

محمود صابر (استادیار)

 • آئین دادرسی کیفری
 • حقوق کیفری اقتصادی
 • حقوق کیفری بین المللی

سیددرید موسوی مجاب (استادیار)

 • حقوق کیفری ماهوی(کیفری عمومی و اختصاصی)
 • فقه جزایی