زمانبندی کلاس‌ها


 
#نام درسنام استادمقطعزمان/مکان
# حقوق جزای عمومی (2) (اختیاری) موسوی مجاب سیددرید کارشناسی‌ارشد درس(ت): دو شنبه 15:00-17:00
# جامعه شناسی کیفری (اختیاری) فرجیها محمد دکتری درس(ت): یک شنبه 15:00-17:00
# حقوق کیفری در کشورهای اسلامی (اختیاری) موسوی مجاب سیددرید دکتری درس(ت): یک شنبه 10:00-12:00
# تاریخ تحولات حقوق کیفری (اصلی) موسوی مجاب سیددرید کارشناسی‌ارشد درس(ت):یک شنبه 12:00-10:00 کلاس 2
# حقوق جزای بین الملل (اصلی) صابر محمود کارشناسی‌ارشد درس(ت): سه شنبه 12:00-10:00 کلاس 2
# متون فقه جزائی (2) (اصلی) موسوی مجاب سیددرید کارشناسی‌ارشد درس(ت): سه شنبه 13:00-15:00
# جرم شناسی (اصلی) فرجیها محمد کارشناسی‌ارشد درس(ت): دو شنبه 12:00-10:00 گروه
# سمینار (اصلی) فرجیها محمد کارشناسی‌ارشد درس(ت): دو شنبه 10:00-11:00
# حقوق کیفری اختصاصی (1) (اصلی) حبیب زاده محمدجعفر دکتری درس(ت): دو شنبه 10:00-12:00
# حقوق کیفری بین الملل (اصلی) صابر محمود دکتری درس(ت): یک شنبه 12:00-10:00کلاس 3
# حقوق جزای عمومی (اصلی) حبیب زاده محمد جعفر کارشناسی‌ارشد درس(ت):سه شنبه17:00-15:00 کلاس 3
# آئین دادرسی کیفری (اصلی) صابر محمود کارشناسی‌ارشد درس(ت): سه شنبه 10:00-080:00 کلاس 1
# متون فقه جزایی (1) (اصلی) موسوی مجاب سید درید کارشناسی‌ارشد درس(ت):یک شنبه17:00-15:00 کلاس 3
# متون حقوقی(1) (اصلی) فرجیها محمد کارشناسی‌ارشد درس(ت): دو شنبه 10:00-08:00 گروه
# حقوق کیفری عمومی (اصلی) حبیب زاده محمد جعفر دکتری درس(ت):دو شنبه12:00-10:00 کلاس 3
# جرم شناسی نظری (اصلی) فرجیها محمد دکتری درس(ت): یک شنبه 17:00-15:00گروه
# روش تحقیق (اصلی) حبیب زاده محمد جعفر دکتری درس(ت): دو شنبه 10:00-08:00 کلاس3
# متون فقه استدلالی (اصلی) موسوی مجاب سید درید دکتری درس(ت): سه شنبه 12:00-10:00 کلاس 3
# کیفر شناسی (اصلی) فرجیها محمد کارشناسی‌ارشد درس(ت): سه شنبه 12:00-10:00 گروه
# حقوق جزای اختصاصی (اصلی) صابر محمود کارشناسی‌ارشد درس(ت): سه شنبه 15:00-13:00 کلاس 1
# سیاست جنایی (اصلی) نجفی ابرند ابادی علی حسن دکتری درس(ت): یکشنبه 12:00-10:00 کلاس101
# آئین دادرسی کیفری (اصلی) صابر محمود دکتری درس(ت): یک شنبه 15:00-13:00 کلاس2