زمانبندی کلاس‌ها


 
#نام درسنام استادمقطعزمان/مکان
# آزادیهای عمومی (اختیاری) فریدزاده غزاله کارشناسی‌ارشد درس(ت):سه شنبه09:00-08:00 کلاس 101
# نظام های انتخاباتی (اختیاری) یاوری کارشناسی‌ارشد درس(ت):چهارشنبه10:00-08:00 کلاس 101
# حقوق اداری ایران (اصلی) رستمی ولی کارشناسی‌ارشد درس(ت):چهارشنبه15:00-13:00 کلاس 101
# حقوق اساسی تطبیقی (اصلی) جلالی محمد کارشناسی‌ارشد درس(ت):چهارشنبه13:00-10:00 کلاس 101
# حقوق اداری تطبیقی (اصلی) صدر آبادی کارشناسی‌ارشد درس(ت):دو شنبه10:00-08:00 کلاس 101
# مبانی حقوق عمومی (اصلی) پولادی کارشناسی‌ارشد درس(ت):دو شنبه17:00-15:00 کلاس 2
# متون حقوقی (اصلی) فریدزاده غزاله کارشناسی‌ارشد درس(ت):سه شنبه10:00-09:00 کلاس 101