مرکز تحقیقات و توسعه زیست فناوری


 
علم زیست فناوری (Biotechnology) از جمله علومی است که در چند سال اخیر با پیشرفت‌های مداوم مواجه بوده‌است و چه از نظر تولید علم و چه از نظر تولید فناوری و بالمعال تولید ثروت در مقام برتر در مقایسه با دیگر علوم نوین و سنتی قرار دارد. بیوتکنولوژی نوین که مبتنی بر دستورزی ژنتیک مخلوقات است با همان هدف گذشته در جهت تولید محصولات جدید, افزایش کارآمدی محصولات موجود و ایجاد ثروت مبتنی بر نوآوریهای زیست فناورانه استوار است.

از سال 1379 اقدامات عملی برای ایجاد مرکز تحقیقات و توسعه زیست فناوری شروع شد و درنهایت این مرکز که وابسته به دانشگاه تربیت مدرس می‌باشد در تاریخ 83/7/11 با مجوز اصولی از طرف شورای عالی گسترش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تاسیس شد و در تاریخ 86/9/24 موفق به اخذ موافقت قطعی گردید.