اداره کارگزینی هیأت علمی


 

ارتقاء سطح کیفیت آموزش و پژوهش یکی از مهمترین سیاست‌هاي دانـشگاه تربیت مدرس است که چگونگی انجام امور استخدامی اعضای هیات علمی، براي پیشبرد این سیاست یکی از گام‌های مهم و اساسی محسوب می‌شود. از واحدهای تأثیرگذار در مدیریت امور اداری كه مسئولیت انجام و پیگیری امور اداری اعضای هیأت‌علمی را برعهده دارد كارگزینی هیأت‌علمی می‌باشد و به عبارتی فرآیند اداره كردن سازمان كه از یك سو به سیاست‌ها و خط مشی‌ها، مقررات و دستورالعمل‌ها و از سوی دیگر به اطلاعات مربوط به اداره كردن امور استخدامی و جبران خدمت و شرایط كارآنان كه در سازمان استخدام شده یا می‌شود در چارچوب شرح وظایف برعهده كارگزینی است می‌باشد. و همـواره بـا بررسی و اجرای مقـررات و آئیننامه هاي مربوطه را همگام با استانداردهای مطلوب نظام آموزش عالی کشور پیش می‌برد.

  • انجام امور اداری مربوط به استخدام، تبدیل وضعیت استخدامی، ارتقاء، ترفیع، انتقال، مأموریت، تنظیم و صدور احکام انتساب مسئولین اجرائی دانشگاه و نتظیم احکام کارگزینی مربوط(تغییر ضریب ریالی حقوقی، برقراری حق تأهل، برقراری حق اولاد، برقراری حق مدیریت، انتقال، مأموریت، احتساب پایه، فوق العاده ها و غیره).
  • به کارگیری نیرو های بورس مشمول متخصص جهت گذراندن طرح نظام وظیفه در دانشگاه حسب ضوابط و انجام کلیه امور طرح خدمت مشمولان.
  • مطالعه بخشنامه های رسیده جهت اجرای آن و در صورت نیاز ابلاغ به افراد زینفع و مطالعه و بررسی و اجرای قوانین و مقررات و آیین نامه های استخدامی اعضاء هیئت علمی
  • ارائه پیشنهادات اصلاح و بهبود روش‌های انجام كار در هماهنگی با واحدهای ذیربط
  • بررسی و پیگیری درخواست های انتقال / ماموریت اعضای هیات علمی
  • پیشنهاد شیوه نامه، دستورالعمل برای طرح در هیأت رئیسه، کمیسیون دائمی هیأت امناء
  • صدور گواهي اشتغال به كار