آمار و اطلاعات


 

دانشکده حقوق مشتمل بر 5 گروه علمی «حقوق خصوصی»، «حقوق کیفری و جرم‌شناسی»، «حقوق مالکیت فکری»، «حقوق عمومی» و «حقوق بین‌الملل» است. در گروه‌های حقوق خصوصی و حقوق کیفری و جرم‌شناسی، پذیرش دانشجو در دو مقطع کارشناسی‌ارشد و دکتری انجام می‌شود. لیکن در سه گروه دیگر صرفا در مقطع کارشناسی‌ارشد پذیرش دانشجو وجود دارد. قبل از تشکیل دانشکده حقوق، گروه‌های مذکور در دانشکده علوم انسانی فعال بوده‌اند و این دانشکده دارای 28 عضو هیأت علمی أعم از ثابت و مدعو می‌باشد.