متن کامل خبر


 
جلسه دفاع ازپایان نامه: خانم زهرا السادات میریان، گروه حقوق خصوصی

خلاصه خبر: نقش شركت هاي تامين سرمايه در بورس و مسئوليت مدني ناشي از فعاليت آنها

 
عنوان: نقش شركت هاي تامين سرمايه در بورس و مسئوليت مدني ناشي از فعاليت آنها
ارائه كننده: زهراالسادات ميريان
رشته:  حقوق خصوصي  دانشكده: حقوق 
استاد راهنما: دكتر محمد عيسائي تفرشي
استاد داور داخلي: دكتر طيبه صاحب
استاد داور خارج از دانشگاه: دكتر محمدمهدي حاجيان
نماينده تحصيلات تكميلي : دكتر طيبه صاحب
تاريخ:  1399/08/21    ساعت: 12:00      مكان:  به صورت مجازي  
 
20 آبان 1399 / تعداد نمایش : 36