فرم‌ها


 
فرم های دانشگاهفرم های دانشکده

فرم‌های پژوهشی
عنوان گروه تعداد دریافت دریافت
فرم شماره 1: تاییدیه اعضای هیات داوران حاضر در جلسه دفاع از رساله دکتری دکتری 69
فرم شماره 2: طرح تحقیق رساله دکتری دکتری 115
فرم شماره 1: طرح تحقیق پایان نامه کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد 191
فرم شماره 2: صورت جلسه ارائه شفاهی گزارش پایان نامه کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد 83
فرم شماره 1: برگه درخواست ارائه سمینار و صورتجلسه سمینار شش ماه دکتری 74
فرم شماره 3: مجله چکیده پایان نامه های ایران مشترک 20
فرم شماره 4: فرم هزینه کرد پشتیبانی پایان‌نامه‌/ رساله مشترک 48
فرم شماره 6: آیین نامه چاپ پایان‌نامه (رساله‌)های دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس‌ مشترک 246
فرم شماره 7: آیین‌نامه حق مالکیت مادی و معنوی در مورد نتایج پژوهشهای علمی دانشگاه تربیت مدرس مشترک 260
فرم شماره 9: شیوه تدوین پایان‌نامه/رساله دانشجویی مشترک 198
فرم شماره 11: فرم گزارش سه ماهه دکتری 98
فرم شماره 12: راهنمای دریافت معرفی نامه مشترک 18
فرم شماره 15: فرم قرارداد مشترک 13
فرم شماره 16: فرم هزینه کرد پشتیبانی پایان‌نامه‌/ رساله مشترک 57
فرم شماره 17: فرم کتابهای خریداری شده مشترک 15
فرم شماره 18: رعایت نکات لازم برای دریافت هزینه کرد پایان نامه مشترک 34
فرم شماره 19:تعیین پیشنهاد استاد راهنما توسط دانشجو دکتری 40
فرم شماره 20:تعیین پیشنهاد استاد راهنما توسط دانشجو کارشناسی ارشد 56
فرم شماره 24:پیشنهاد عنوان طرح تحقیق توسط دانشجو دکتری 48
فرم شماره 25:پیشنهاد عنوان طرح تحقیق توسط دانشجو کارشناسی ارشد 68
فرم شماره 26: فرم گزارش سه ماهه کارشناسی ارشد 83


فرم‌های آموزشی
عنوان گروه تعداد دریافت دریافت
فرم شماره1:فرم تمدید تحصیلی دکتری 88و پس از آن دکتری 23
فرم شماره 2:فرم تمدید تحصیلی اول دانشجویان دکتری95 و پس از آن دکتری 16
فرم شماره 3: فرم تمدید تحصیلی دوم دانشجویان دکتری ورودی مهر 95 و پس از آن دکتری 11
فرم شماره4:فرم تمدید تحصیلی اول دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 94 و پس از آن کارشناسی ارشد 7
فرم شماره5:فرم تمدید تحصیلی دوم دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی94 و پس از آن کارشناسی ارشد 8
فرم شماره 6:فرم شماره یک کمیسیون موارد خاص مشترک 48
فرم شماره 7:فرم شماره دوکمیسیون موارد خاص مشترک 41
فرم شماره 8:فرم تعهد شهریه کمیسیون موارد خاص مشترک 33
فرم شماره 9:فرم تایید آماده بودن رساله و پایان نامه مشترک 31
فرم شماره10:فرم درخواست معادل سازی دروس تخصصی مشترک 6
فرم شماره11:فرم درخواست مهمانی مشترک 7
فرم شماره12:فرم درخواست مرخصی تحصیلی مشترک 8
فرم شماره13:فرم انصراف از تحصیل دانشجویان مشترک 20


فرم‌های اداری و مالی
عنوان گروه تعداد دریافت دریافت