ارتباط با ما


 

آدرس


دانشگاه تربیت مدرس، ساختمان خوارزمی، طبقه دوم، دانشکده حقوق
139-1411

تلفن


82884250

دورنگار


82884260

ایمیل


dean.law@modares.ac.ir

وب سایت


Law.modares.ac.ir