ساختار سازمانی


 

دانشکده حقوق

 

گروه های آموزشی

حقوق کیفری و جرم شناسی

حقوق خصوصی

حقوق بین الملل

حقوق عمومی

حقوق مالکیت فکری

 

حوزه علمی

 

حوزه اجرایی

 

حوزه ریاست