فرم‌ها


 
عنوان گروه تعداد دریافت دریافت
برگه درخواست شرکت در مجامع علمی خارج از کشور برای دانشجویان دوره دکتری دکتری 18
فرم گزارش علمی از شركت در مجمع علمي بين‌المللي خارج از كشور برای دانشجویان دوره دکتری دکتری 11
شرایط استفاده از دوره‌های تحقیقاتی کوتاه مدت دانشجویان دکتری به همراه کاربرگ -وزارت علوم دکتری 112
برگه فرصت مطالعاتی دانشجویان دکتری - وزارت بهداشت دکتری 24
فرم وثیقه ملکی دانشجویان دوره دکتری جهت استفاده از فرصت تحقیقاتی دکتری 24
فرم تعهد کارمندی دانشجویان دوره دکتری جهت استفاده از فرصت تحقیقاتی (سندمالی یا دانشجویی) دکتری 30
برگه گزارش سفر دانشجویان دکتری دکتری 61
برگه استفاده از دوره‌های تحقیقاتی کوتاه مدت دانشجویان دکتری - وزارت بهداشت دکتری 14
طرح تحقیق رساله دکتری دکتری 161
تاییدیه اعضای هیات داوران حاضر درجلسه دفاع از رساله دکتری دکتری 73
فرم ارزیابی دفاع از رساله دکتری دکتری 62
درخواست ارائه سمینار شش ماهه دانشجویان دکتری دکتری 121
برگه صورتجلسه سمینارشش ماهه دانشجویان دکتری دکتری 128
برگه صورتجلسه پیش دفاع دکتری دکتری 90
برگه صورتجلسه دفاع ازرساله دکتری دکتری 54
برگه اعلان برگزاری جلسه دفاع از رساله دکتری دکتری 44
برگه ارزیابی محتوای رساله دکتری دکتری 42
حکم استاد راهنمای دوم پایان‌نامه/رساله دکتری 45
راهنماي نگارش و تدوين رساله دکتری دکتری 158
برگه ارزیابی مستندات پژوهشی رساله دکتری دکتری 47
برگه ارزيابی مديریت پژوهشی رساله دکتری دکتری 34
حکم تصویب موضوع رساله دکتری دکتری 39
درخواست شركت در كارگاه‌های داخل كشور مشترک 7
درخواست شركت در كارگاه‌های خارج از كشور مشترک 4
برگه دریافت حق عضویت در انجمن‌های علمی ـ تخصصی داخل و خارج كشور مشترک 12
برگه درخواست شركت در مجامع علمی داخل كشور برای دانشجویان مشترک 8
برگه گزارش سه ماهه مشترک 243
برگه قرارداد مشترک 20
برگه صورتجلسه مشترک 56
برگه هزینه‌كرد پشتیبانی پایان‌نامه / رساله مشترک 53
برگه مجله چكیده پایان‌نامه‌های ایران (مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران) مشترک 71
برگه مقالات مستخرج از پایان‌نامه / رساله دانشجویان مشترک 81
برگه انتخاب رساله / پایان‌نامه برتر دانشجویی مشترک 43
برگه استفاده از امكانات آزمایشگاهی مشترک 179
حکم استاد راهنمای دوم پایان‌نامه/رساله مشترک 18
برگه تایید مقاله توسط استاد راهنما مشترک 148
نمونه حاشیه‌بندی صفحات شروع هر فصل پایان‌نامه / رساله مشترک 140
آئین‌نامه حق مالکیت مادی و معنوی در مورد نتایج پژوهش‌های علمی دانشگاه تربیت مدرس مشترک 219
آئين نامه چاپ پایان‌نامه /رساله دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس‌ مشترک 227
معرفی‌نامه مشترک 23
راهنماي نگارش و تدوين پايان‌نامه / رساله مشترک 257
برگه پرسشنامه ايمنی، بهداشت و محيط زيست همراه پروپوزال مشترک 85
فرم صدور مجوز همکار تحقیقاتی مشترک 18
برگه ارائه مقاله در مجمع علمي خارج از كشور هیات علمی 6
فرم گزارش علمی از شركت در مجمع علمی بين‌المللی خارج از كشور هیات علمی 5
برگه دریافت حق عضویت در انجمن‌های علمی- تخصصی داخل و خارج كشور هیات علمی 9
درخواست شركت در كارگاه‌های داخل كشور هیات علمی 1
قرارداد فوق دكتری هیات علمی 16
برگه درخواست استفاده از فرصت مطالعاتی هیات علمی 28
برگه سفرهای خارجی هیات علمی 7
برگه چكیده فرصت مطالعاتی هیات علمی 18
مدارك لازم جهت تسویه حساب فرصت مطالعاتی كه پس از بازگشت باید ارائه شود هیات علمی 34
برگه درخواست اعضای هیات علمی در خصوص دوره های آموزشی-تحقیقاتی كوتاه مدت هیات علمی 40
برگه برنامه پژوهشی میان مدت اعضای هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس هیات علمی 6
گزارش یكساله پیشرفت كار برنامه‌های پژوهشی دانشگاه تربیت مدرس هیات علمی 9
گزارش سه‌ماهه پیشرفت كار طرح‌های پژوهشی دانشگاه تربیت مدرس هیات علمی 14
برگه پشتیبانی از طرح پذیرش دانشجویان دكتری برای عناوین اعلام شده در جراید هیات علمی 4
کاربرگ تقاضای صدور معرفی‌نامه همکار تحقیقاتی هیات علمی 9
برگه سند محضری هیات علمی 2
برگه ساخت دستگاه هیات علمی 7
فرم اعلان زمینه‌های تحقیقاتی اعضای هیات علمی به منظور پذیرش دانشجویان دکتری هیات علمی 5
پرسشنامه طرح تحقيقاتی با حمايت مالی بنياد نخبگان هیات علمی 7
برگه درخواست خرید از محل اعتبار پژوهشی هیات علمی 59
برگه شکایت هیات علمی 11
برگه طرح تحقیق پایان‌نامه كارشناسی‌ارشد کارشناسی ارشد 211
حکم تصویب موضوع پایان‌نامه كارشناسی‌ارشد کارشناسی ارشد 91
برگه اعلان برگزاری جلسه دفاع از پایان‌نامه كارشناسی‌ارشد کارشناسی ارشد 54
راهنماي نگارش و تدوين پايان‌نامه كارشناسی‌ارشد کارشناسی ارشد 162
فرم ارزیابی دفاع ازپايان‌نامه كارشناسی‌ارشد کارشناسی ارشد 70
فرم ارزيابي مديريت پژوهش پايان‌نامه كارشناسی‌ارشد کارشناسی ارشد 65
فرم ارزیابی مستندات پژوهشی پايان‌نامه كارشناسی‌ارشد کارشناسی ارشد 53