مدیریت‌ها


 
مدیریت امور فرهنگی و اجتماعی
مدیریت امور فرهنگی و اجتماعی

ایجاد ارتباط و همکاری با مراکز و نهادهای فرهنگی، هنری و اجتماعی کشور، پیگیری امور عفاف و حجاب، ساماندهی برنامه‌ها و مسابقات حفظ و قرائت قرآن کریم و همچنین پیگیری امور گشت‌های سیاحتی و زیارتی دانشجویان به همراه رسیدگی به امور متنوع فرهنگی خوابگاه‌های دانشجویی در کنار رسیدگی و نظارت بر رابطان فرهنگی خوابگاه‌های دانشجویان بر عهده این مدیریت است.

مدیریت امور سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی
مدیریت امور سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی

مدیریت سیاستگذاری و برنامه‌ریزی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه، به عنوان نهاد تصمیم‌ساز و بازوی مشورتی شورای فرهنگی و اجتماعی، ضمن رصد فضای فرهنگی و اجتماعی دانشگاه، نتایج حاصل از مطالعات و آسیب‌شناسی در حوزه مسائل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه را برای تصمیمگیری مقتضی به شورای فرهنگی و اجتماعی انعکاس می‌دهد.