افراد


 
 • محمود خلجی
 • رییس دفتر معاونت آموزشی
 • 82883162

 • فاطمه حسین زاده
 • کارشناس شوراهای تخصصی معاونت آموزشی
 • 3052
 • زهرا دیوسالار
 • مسئول امور مالی معاونت آموزشی
 • 4144
 • رحیم شادی
 • كارشناس مسئول رایانه
 • 4119
 • معصومه طاهری راد
 • کارشناس دفتر معاونت آموزشی
 • 3145
 • فهیمه فلاحتی
 • کارشناس حسابداری
 • 3036
 • حبیب کاشانی
 • کمک کارشناس حسابداری
 • 3036
 • بابک سادات لاهیجانی
 • مسئول دفتر معاونت آموزشی
 • 2014
 • جواد ندیری
 • کارشناس حسابداری
 • 3036