فرم‌ها


 
عنوان گروه تعداد دریافت دریافت
کار برگ نظر خواهی ازدانش آموختگان دانش‏ آموخته 20
فرم ارتقاء مشترک 22
کار برگ نظر خواهی از دانشجویان مشترک 23
کاربرگ نظم و انضباط مشترک 15
کاربرگ نظر خواهی از مدیرگروه هیات علمی 23
کاربرگ کارگروه جذب نخبگان (فارسی ) هیات علمی 13
کاربرگ کارگروه جذب نخبگان ( انگلیسی) هیات علمی 7