حوزه ریاست


 
ریاست دانشکده


علیرضا ریاحی بختیاری
معاون دانشجویی و فرهنگی


مهدی غلامعلی فرد
معاون آموزشی


بهبود محبی
معاون پژوهشی


اکبر نجفی
معاون اداری و مالی


مهدی وفاخواه

مدیران گروه‌ها


جنگلداری


امید اسماعیل زاده
علوم و صنایع چوب و کاغذ


ربیع بهروزاشکیکی
مرتع‌داری


قاسمعلی دیانتی تیلکی
زیست‌شناسی دریا


سیدجعفر سیف آبادی مختاری
آبخیزداری


سیدحمیدرضا صادقی
فرآوری محصولات شیلاتی


عبدالمحمد عابدیان کناری
تکثیر و پرورش آبزیان


عبدالمحمد عابدیان کناری
محیط زیست


سیدمحمود قاسم پوری
فیزیک دریا


داریوش منصوری