زمینه‌های تحقیقاتی


 

حوریه حسینی اکبر نژاد (استادیار)

  • حقوق بین الملل بشر
  • حقوق بین الملل عمومی
  • حقوق بین الملل محیط زیست
  • مسوولیت سازمان های بین المللی

حسن سواری (استادیار)

    حسین طباطبایی (استادیار)