زمانبندی کلاس‌ها


 
#نام درسنام استادمقطعزمان/مکان
# ضمانت اجرای حقوق مالکیت فکری (اختیاری) صادقی محسن کارشناسی‌ارشد درس(ت): دو شنبه 15:00-13:00 کلاس1
# داوری های بین المللی (اختیاری) شهبازی نیا مرتضی کارشناسی‌ارشد درس(ت): دو شنبه 17:00-15:00 کلاس1
# حقوق انتقال تکنولوژی (اختیاری) محمودی اصغر کارشناسی‌ارشد درس(ت): یکشنبه 17:00-15:00 کلاس2
# مبانی نظری و فقهی حقوق مالکیت فکری (اختیاری) حکمت نیا محمود کارشناسی‌ارشد درس(ت): شنبه 17:00-13:00 کلاس1
# سمینار (اصلی) پارساپور محمدباقر کارشناسی‌ارشد درس(ت): یک شنبه 10:00-08:00کلاس1
# حقوق تجارت بین الملل و مالکیت فکری (اصلی) شهبازی نیا مرتضی کارشناسی‌ارشد دوشنبه: درس(ت) ساعت 10:00
# حقوق مالکیت ادبی و هنری (2) (اصلی) صادقی محمود کارشناسی‌ارشد درس(ت): شنبه 08:00-10:00
# حقوق مالکیت صنعتی (2) (اصلی) صاحب طیبه کارشناسی‌ارشد درس(ت): دو شنبه 08:00-10:00
# حقوق رایانه و ارتباطات جدید (اصلی) صادقی محسن کارشناسی‌ارشد درس(ت): دو شنبه 12:00-10:00 گروه
# متون حقوقی (2) (اصلی) صاحب طیبه کارشناسی‌ارشد درس(ت): شنبه 13:00-15:00
# حقوق مالکیت ادبی و هنری(1) (اصلی) صادقی محمود کارشناسی‌ارشد درس(ت): شنبه 10:00-08:00 کلاس1
# حقوق مالکیت صنعتی(1) (اصلی) صاحب طیبه کارشناسی‌ارشد درس(ت): یکشنبه 12:00-10:00 کلاس1
# متون حقوقی (اصلی) صاحب طیبه کارشناسی‌ارشد درس(ت): یکشنبه 15:00-13:00 کلاس1
# حقوق قراردادها (اصلی) پارساپور محمد باقر کارشناسی‌ارشد درس(ت): دو شنبه 12:00-10:00 گروه
# تعارض قوانین در زمینه مالکیت فکری (اصلی) صاحب طیبه کارشناسی‌ارشد درس(ت): دو شنبه 12:00-10:00کلاس1