حوزه ریاست


 
ریاست دانشکده


مرتضی شهبازی نیا
معاون پژوهشی و فناوری


محمدجعفر حبیب زاده
معاون آموزشی


محمود صابر

مدیران گروه‌ها


حقوق خصوصی


محمدباقر پارساپور
حقوق بین‌الملل


مرتضی شهبازی نیا
حقوق مالکیت فکری


محمود صادقی
حقوق کیفری و جرم‌شناسی


محمد فرجیها
حقوق عمومی


محمد فرجیها