ارتباط با ما


 

لطفا درخواستها،نظرات،پیشنهادها و انتقادات خود را از طریق سیستم اتوماسیون اداری(چارگون) برای دبیر شورا خانم فریبا حیدری ارسال نموده و یا برای نماینده محترم مجمع عمومی در واحد خود ارسال فرمایید.درضمن برای این امر از طریق ایمیل زیر نیز می توانید اقدام فرمایید:

Molkaraei@modares.ac.ir