متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان نامه: آقای محمد حسن کبگانی، گروه حقوق عمومی

خلاصه خبر: حق دسترسی به مرجع دادرسی اساسی با تاکید بر نظام حقوقی ایران

 
ارائه کننده: آقای محمدحسن کبگانی
گرايش: حقوق عمومی
عنوان پایان نامه:"حق دسترسی به مرجع دادرسی اساسی با تاکید بر نظام حقوقی ایران  " 
اعضاي هيات داوران نام و نام خانوادگي
1- استاد راهنما دکترعلی اکبر گرجی ازندریانی
2- استاد مشاور دکتر بیژن عباسی
3- استاد ناظر (داخلی) دکتر محمد فرجیها
4-استاد ناظر (خارجی) دکتر ولی رستمی
5- نماينده شوراي تحصيلات تكميلي دکتر محمد فرجیها
مکان: سالن شورا
تاریخ: 1397/04/13
ساعت: 10-8
 
17 تیر 1397 / تعداد نمایش : 363