متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان نامه (رساله دکتری): آقای احمد قنادیان، گروه حقوق خصوصی

خلاصه خبر: قاعده اعتبار تصمیمات تجاری مدیران شرکت های تجاری مطاله تطبیقی در حقوق آمریکا و ایران

ارائه کننده: آقای احمدقنادیان
گرایش: حقوق خصوصی
عنوان پایان نامه:" قاعده اعتبار تصمیمات تجاری مدیران شرکت های تجاری(مطاله تطبیقی در حقوق آمریکا و ایران)"
اعضای هیات داوران نام و نام خانوادگی
1. استاد راهنما دکتر محمدعیسائی تفرشی
2. استاد مشاور دکتر مرتضی شهبازی نیا
3. استاد ناظر (داخلی) دکتر طیبه صاحب
4. استاد ناظر (خارجی) دکتر صفربیگ زاده آروق
5. نماینده شورای تحصیلات تكمیلی دکتر طیبه صاحب
6. مکان: سالن شورای دانشکده حقوق
تاریخ: 1396/12/23
ساعت: 15-13
 

23 اسفند 1396 / تعداد نمایش : 551