متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان نامه: آقای حسن طیبی، گروه حقوق جزا و جرم شناسی

خلاصه خبر: جایگاه اصل تناسب در تعیین کیفرهای ناظر بر جرم قاچاق موادمخدر در حقوق کیفری ایران

ارائه کننده: آقای حسن طیبی
گرايش: حقوق جزا و جرم شناسی
عنوان پایان نامه:" جایگاه اصل تناسب در تعیین کیفرهای ناظر بر جرم قاچاق موادمخدر در حقوق کیفری ایران" 
اعضاي هيات داوران نام و نام خانوادگي
1- استاد راهنما دکتر محمدجعفرحبیب زاده
2- استاد مشاور دکتر محمد فرجیها
3- استاد ناظر (داخلی) دکتر سید درید موسوی مجاب
4-استاد ناظر (خارجی) دکتر حسین آقابابایی
5- نماينده شوراي تحصيلات تكميلي دکتر سیددریدموسوی مجاب
مکان: سالن شورای دانشکده حقوق
تاریخ: 1396/12/20
ساعت: 15-13  
 
19 اسفند 1396 / تعداد نمایش : 390