متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان نامه: آقای امیر رضا قطبی، گروه حقوق بین الملل

خلاصه خبر: دولت بودن جمهوری ترک قبرس شمالی از منظر حقوق بین الملل

 
 
                                       جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
ارائه کننده: آقای امیررضا قطبی
گرايش: حقوق بین الملل
عنوان پایان نامه:" دولت بودن جمهوری ترک قبرس شمالی از منظر حقوق بین الملل" 
اعضاي هيات داوران نام و نام خانوادگي
1- استاد راهنما دکتر ستارعزیزی
2- استاد مشاور دکتر پوریاعسکری
3- استاد ناظر (داخلی) دکتر حسن سواری
4-استاد ناظر (خارجی) دکتر هیبت الله نژندی منش
5- نماينده شوراي تحصيلات تكميلي دکتر حسن سواری
تاریخ: 1396/12/09
ساعت: 15 الی17/30
مکان: سالن شورای دانشکده حقوق
 
9 اسفند 1396 / تعداد نمایش : 310