متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان نامه: خانم پرستو هیودی، گروه حقوق جزا و جرم شناسی

خلاصه خبر: مبانی و آثار نظام درجه بندی کیفرها در جرایم تعزیری

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
ارائه کننده: خانم پرستو هیودی
گرايش: حقوق جزا و جرم شناسی
عنوان پایان نامه:" مبانی و آثار نظام درجه بندی کیفرها در جرایم تعزیری" 
اعضاي هيات داوران نام و نام خانوادگي
1- استاد راهنما دکتر سیددریدموسوی مجاب
2- استاد مشاور دکتر محمودصابر
3- استاد ناظر (داخلی) دکتر محمد فرجیها
4-استاد ناظر (خارجی) دکتر حسین آقابابایی
5- نماينده شوراي تحصيلات تكميلي دکتر محمد فرجیها
مکان: سالن شورای دانشکده حقوق
تاریخ: 1396/12/05
ساعت: 14-12
 
6 اسفند 1396 / تعداد نمایش : 292