متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان نامه: آقای احسان اردمه، گروه حقوق جزا و جرم شناسی

خلاصه خبر: کارکرد سازوکارهای ترمیمی در فرایند تعقیب کیفری ایران

                              
ارائه کننده: آقای احسان اردمه
گرايش: حقوق جزا و جرم شناسی
عنوان پایان نامه:" کارکرد سازوکارهای ترمیمی در فرایند تعقیب کیفری ایران " 
اعضاي هيات داوران نام و نام خانوادگي
1- استاد راهنما دکتر محمودصابر
2- استاد مشاور دکتر محمدفرجیها
3- استاد ناظر (داخلی) دکتر سیددریدموسوی مجاب
4-استاد ناظر (خارجی) دکتر روح الدین کرد علیوند
5- نماينده شوراي تحصيلات تكميلي دکتر سیددریدموسوی مجاب
مکان: سالن شورای دانشکده حقوق
تاریخ1396/11/25
ساعت:16/30
 
24 بهمن 1396 / تعداد نمایش : 534