متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان نامه: آقای حمید رضا کریمی اره کمری، گروه حقوق عمومی

خلاصه خبر: انتقال قراردادهای پیمانکاری دولتی؛ شرایط و آثار

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
ارائه کننده: آقای حمیدرضا کریمی اره کمری
گرايش: حقوق عمومی
عنوان پایان نامه:" انتقال قراردادهای پیمانکاری دولتی؛ شرایط و آثار" 
اعضاي هيات داوران نام و نام خانوادگي
1- استاد راهنما دکتر مرتضی شهبازی نیا
2- استاد مشاور دکتر ولی رستمی
3- استاد ناظر (داخلی) دکتر ابراهیم عزیزی
4-استاد ناظر (خارجی) دکتر محمدجلالی
5- نماينده شوراي تحصيلات تكميلي دکتر ابراهیم عزیزی
مکان: سالن عدالت دانشکده حقوق
تاریخ:1396/11/15
ساعت: 15-13 
 
15 بهمن 1396 / تعداد نمایش : 453