متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان نامه: آقای ابراهیم جعفری منور، گروه حقوق جزا و جرم شناسی

خلاصه خبر: ارزیابی نظام تعقیب کیفری جرایم اقتصادی در پرتو اصول و موازین تعقیب کیفری کارامد

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
ارائه کننده: آقای ابراهیم جعفری منور
گرايش: حقوق جزا و جرم شناسی
عنوان پایان نامه:" ارزیابی نظام تعقیب کیفری جرایم اقتصادی در پرتو اصول و موازین تعقیب کیفری کارامد" 
اعضاي هيات داوران نام و نام خانوادگي
1- استاد راهنما دکتر محمدفرجیها
2- استاد مشاور دکتر محمودصابر
3- استاد ناظر (داخلی) دکتر سیددرید موسوی مجاب
4-استاد ناظر (خارجی) دکتر فریدون جعفری
5- نماينده شوراي تحصيلات تكميلي دکتر سیددرید موسوی مجاب
مکان: سالن شورای دانشکده حقوق
تاریخ: 1396/11/14
ساعت: 16/30-14/30
14 بهمن 1396 / تعداد نمایش : 363