متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان نامه: ایمان پردل، گروه حقوق عمومی

خلاصه خبر: سازوکارهای کنترل فرارمالیاتی در حقوق ایران

 
 
                                       جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
 
ارائه کننده: آقای ایمان پردل
گرايش: حقوق عمومی
عنوان پایان نامه:" سازوکارهای کنترل فرارمالیاتی در حقوق ایران" 
 
اعضاي هيات داوران نام و نام خانوادگي
1- استاد راهنما دکتر ولی رستمی
2- استاد مشاور دکتر بیژن عباسی
3- استاد ناظر (داخلی) دکتر محمد فرجیها
4-استاد ناظر (خارجی) دکتر مجتبی همتی
5- نماينده شوراي تحصيلات تكميلي دکتر محمد فرجیها
 
مکان: سالن شورای دانشکده حقوق
تاریخ: 1396/10/24
ساعت: 11-9 صبح
 
24 دی 1396 / تعداد نمایش : 561