متن کامل خبر


 
قابل توجه دانشجویان دانشکده حقوق

خلاصه خبر: دانشجو موظف است تا پایان تحقیق، هر سه ماه یک بار فرم گزارش سه ماهه را زیر نظر استادراهنما تهیه و تکمیل و پس از تایید و دریافت امضاءهای مربوطه، به اداره امور پژوهشی دانشکده تحویل نماید. دانشجوی کارشناسی ارشد موظف است پس از دریافت فرم ارائه شفاهی از سایت دانشکده، در پایان سه ماه اول یا دوم به تشخیص شورای گروه، نتایج تحقیق خود را با حضور استاد راهنمای اصلی به صورت شفاهی در گروه ارائه نماید.

قابل توجه دانشجویان دانشکده حقوق
دانشجو موظف است تا پایان تحقیق، هر سه ماه یک بار فرم گزارش سه ماهه را زیر نظر استادراهنما تهیه و تکمیل و پس از تایید و دریافت امضاءهای مربوطه، به اداره امور پژوهشی دانشکده تحویل نماید.
دانشجوی کارشناسی ارشد موظف است پس از دریافت فرم ارائه شفاهی از سایت دانشکده، در پایان سه ماه اول یا دوم به تشخیص شورای گروه، نتایج تحقیق خود را با حضور استاد راهنمای اصلی به صورت شفاهی در گروه ارائه نماید.ارزیابی گزارش شفاهی را اعضای گروه انجام می دهند و نتیجه آن را پس از تکمیل فرم به اداره پژوهش دانشکده تحویل می دهند.
شایان ذکر است دانشجویان دکتری پس از دریافت فرم سمینار از سایت دانشکده، سمینار شش ماهه خود را هر ۶ ماه یکبار، پس از تصویب طرح تحقیق، در گروه ارائه می نمایند. و پس از ارزیابی اعضای گروه، نتیجه آن را پس از تکمیل فرم به اداره پژوهش دانشکده تحویل می دهند.
6 دی 1396 / تعداد نمایش : 485