متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان نامه: آقای یوسف محمدیان پهنوار، گروه حقوق جزا و جرم شناسی

خلاصه خبر: تحلیل کیفر شناختی خدمات عمومی رایگان در نظام حقوقی ایران

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
 
ارائه کننده: آقای یوسف محمدیان پهنوار
گرايش: حقوق جزا و جرم شناسی
عنوان پایان نامه:" تحلیل کیفر شناختی خدمات عمومی رایگان در نظام حقوقی ایران " 
 
اعضاي هيات داوران نام و نام خانوادگي
1- استاد راهنما دکتر سیددریدموسوی مجاب
2- استاد مشاور دکتر محمدفرجیها
3- استاد ناظر (داخلی) دکتر محمودصابر
4-استاد ناظر (خارجی) دکتر امیرحسن نیازپور
5- نماينده شوراي تحصيلات تكميلي دکتر محمودصابر
مکان: سالن شورای دانشکده حقوق 
تاریخ: 1396/06/27
ساعت: 14
 
25 شهریور 1396 / تعداد نمایش : 1307