متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان نامه: آقای سعید نادری فارسانی، گروه حقوق خصوصی

خلاصه خبر: مطالعه ی تطبیقی خسارت تنبیهی در حقوق ایران و انگلیس

 
                                       جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
 
ارائه کننده: آقای سعید نادری فارسانی
گرايش: حقوق خصوصی
عنوان پایان نامه:" مطالعه ی تطبیقی خسارت تنبیهی در حقوق ایران و انگلیس " 
 
اعضاي هيات داوران نام و نام خانوادگي
1- استاد راهنما دکتر محمدباقرپارساپور
2- استاد مشاور دکتر نجادعلی الماسی
3- استاد ناظر (داخلی) دکتر طیبه صاحب
4-استاد ناظر (خارجی) دکتر حسن بادینی
5- نماينده شوراي تحصيلات تكميلي دکتر طیبه صاحب
مکان: سالن شورای دانشکده حقوق
تاریخ: 1396/06/27
ساعت: 18
 
25 شهریور 1396 / تعداد نمایش : 1209