متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان نامه: آقای محمد اسدی، گروه حقوق جزا و جرم شناسی

خلاصه خبر: کاربرد سازو کارهای ترمیمی در جرایم پزشکی

 
 
                                       جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
 
ارائه کننده: آقای محمد اسدی
گرايش: حقوق جزا  و جرم شناسی
عنوان پایان نامه:" کاربرد سازوکارهای ترمیمی در جرایم پزشکی " 
 
اعضاي هيات داوران نام و نام خانوادگي
1- استاد راهنما دکتر محمود صابر
2- استاد مشاور دکتر محمودعباسی
3- استاد ناظر (داخلی) دکتر محمد فرجیها
4-استاد ناظر (خارجی) دکتر سیدرضا احسان پور
5- نماينده شوراي تحصيلات تكميلي دکتر محمد فرجیها
مکان: سالن شورای دانشکده حقوق
تاریخ: 1396/06/22 
ساعت: 15
21 شهریور 1396 / تعداد نمایش : 1391