متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان نامه: آقای ابوذر جوهری، گروه حقوق مالکیت فکری

خلاصه خبر: حمایت کیفری از حقوق مالکیت صنعتی با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و آمریکا

 
                                       جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
 
ارائه کننده: آقای ابوذر جوهری
گرايش: حقوق مالکیت فکری
عنوان پایان نامه:" حمایت کیفری از حقوق مالکیت صنعتی با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و آمریکا" 
 
اعضاي هيات داوران نام و نام خانوادگي
1- استاد راهنما دکتر محمودصادقی
2- استاد مشاور دکتر محمودصابر
3- استاد ناظر (داخلی) دکتر طیبه صاحب
4-استاد ناظر (خارجی) دکتر اصغرمحمودی
5- نماينده شوراي تحصيلات تكميلي دکتر طیبه صاحب
مکان: سالن شورای دانشکده حقوق
تاریخ: 1396/06/15
ساعت: 15/30
 
12 شهریور 1396 / تعداد نمایش : 1238