متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان نامه: خانم زهرا زینتی، گروه حقوق جزا و جرم شناسی

خلاصه خبر: تحلیل نظام دادرسی ناظر بر جرایم اشخاص حقوقی

 
                                       جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
 
ارائه کننده: خانم زهرا زینتی
گرايش: حقوق جزا و جرم شناسی
عنوان پایان نامه:" تحلیل نظام دادرسی ناظربر جرایم اشخاص حقوقی " 
 
اعضاي هيات داوران نام و نام خانوادگي
1- استاد راهنما دکتر محمود صابر
2- استاد مشاور دکتر سیددرید موسوی مجاب
3- استاد ناظر (داخلی) دکتر محمدفرجیها
4-استاد ناظر (خارجی) دکتر امیرحسن نیازپور
5- نماينده شوراي تحصيلات تكميلي دکتر محمدفرجیها
مکان: سالن شورای دانشکده حقوق
تاریخ: 1396/06/13
ساعت: 13
 
12 شهریور 1396 / تعداد نمایش : 941