متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان نامه: آقای یونس صیدی، گروه حقوق بین الملل

خلاصه خبر: مسئولیت بین المللی دولتها در خصوص جنگجویان خارجی شرکت کننده در مخاصمات مسلحانه ی غیر بین المللی

 
                                       جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
 
ارائه کننده: آقای یونس صیدی
گرايش: حقوق بین الملل
عنوان پایان نامه:"مسئولیت بین المللی دولتها در خصوص جنگجویان خارجی شرکت کننده در مخاصمات     مسلحانه ی غیربین المللی " 
مکان: سالن شورای دانشکده حقوق
تاریخ: 25/04/1396
ساعت: 30/14
 
اعضاي هيات داوران نام و نام خانوادگي
1- استاد راهنما دکتر حسن سواری
2- استاد مشاور دکتر پوریا عسکری
3- استاد ناظر (داخلی) دکتر حوریه حسینی اکبرنژاد
4-استاد ناظر (خارجی) دکتر ستار عزیزی
5- نماينده شوراي تحصيلات تكميلي دکتر حوریه حسینی اکبرنژاد
مکان: سالن شورای دانشکده حقوق
تاریخ:1396/04/25
ساعت: 14/30
 
 
25 تیر 1396 / تعداد نمایش : 1184