متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان نامه: آقای سعید برخورداری، گروه حقوق عمومی

خلاصه خبر: جایگاه حقوقی و سازو کارهای پاسخگویی دادستان

 
ارائه کننده: آقای سعید برخورداری
گرايش: حقوق عمومی
عنوان پایان نامه:" جایگاه حقوقی و سازو کارهای پاسخگویی دادستان " 
 
اعضاي هيات داوران نام و نام خانوادگي
1- استاد راهنما دکتر محمد جلالی
2- استاد مشاور دکتر حسن وکیلیان
3- استاد ناظر (داخلی) دکتر محمد فرجیها
4-استاد ناظر (خارجی) دکتر اسدالله یاوری
5- نماينده شوراي تحصيلات تكميلي دکتر محمد فرجیها
 
مکان: سالن شورای دانشکده حقوق
تاریخ: 1396/03/30
ساعت: 13
 
 
29 خرداد 1396 / تعداد نمایش : 1306