متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان نامه آقای حمید رضا مقدسین گروه حقوق عمومی

خلاصه خبر: .

 
      باسمه تعالي
 
                                       جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
 
ارائه کننده: آقای حمیدرضا مقدسین
گرايش: حقوق عمومی
عنوان پایان نامه:" عدم کفایت رییس جمهور در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران " 
 
 
اعضاي هيات داوران نام و نام خانوادگي
1- استاد راهنما دکتر علی اکبر گرجی ازندریانی
2- استاد مشاور دکتر ابراهیم عزیزی
3- استاد ناظر (داخلی) دکتر حسن سواری
4-استاد ناظر (خارجی) دکتر ولی رستمی
5- نماينده شوراي تحصيلات تكميلي دکتر حسن سواری
مکان: سالن شورای دانشکده حقوق
تاریخ: 1396/03/23
ساعت: 13/30
21 خرداد 1396 / تعداد نمایش : 1087