متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از رساله: خانم سپیده میرمجیدی هشجین، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی

خلاصه خبر:

 • عنوان: روش های حل تعارض میان منافع کنشگران فرآیند جرم انگاری در ایران در پرتو نظریه برساخت گرایی اجتماعی
 • ارائه‌کننده: خانم سپیده میرمجیدی هشجین
 • استاد راهنما: آقای دکتر محمدجعفر حبیب زاده
 • استاد ناظر خارجی اول: آقای دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی
 • استاد ناظر خارجی دوم: آقای دکتر فیروز محمودی جانکی
 • استاد ناظر داخلی اول: آقای دكترغلامحسین الهام
 • استاد ناظر داخلی دوم: آقای دکتر علیرضا علوی تبار
 • استاد مشاور اول: آقای دکترمحمد فرجی‌ها
 • استاد مشاور دوم: آقای دكتر جلیل امیدی
 • مکان: دانشکده علوم انسانی، طبقه اول، سالن استاد شکوئی
 • تاریخ: 1395/10/06
 • ساعت: 19-15

چکیده
کلمات کلیدی

7 دی 1395 / تعداد نمایش : 1982