زمینه‌های تحقیقاتی


 
نام و نام خانوادگی رشته و گرایش
عضو هیأت علمی
رتبه علمی رشته و گرایش آزمون زمینه تحقیقاتی اول زمینه تحقیقاتی دوم
محمدجعفر حبیب زاده حقوق جزا و جرم شناسی استاد حقوق جزا و جرم شناسی حقوق بشر کیفری عدالت کیفری -مسئولیت کیفری
محمد فرجیها حقوق جزا و جرم شناسی دانشیار حقوق جزا و جرم شناسی جرم شناسی سیاست جنایی -جامعه شناسی کیفری
محمود صابر حقوق جزا و جرم شناسی استادیار حقوق جزا و جرم شناسی آئین دادرسی کیفری حقوق کیفری اقتصادی
سیددرید موسوی مجاب حقوق جزا و جرم شناسی استادیار حقوق جزا و جرم شناسی حقوق کیفری ماهوی(کیفری عمومی و اختصاصی) فقه جزایی