زمینه‌های تحقیقاتی


 
نام و نام خانوادگی رشته و گرایش
عضو هیأت علمی
رتبه علمی رشته و گرایش آزمون زمینه تحقیقاتی اول زمینه تحقیقاتی دوم
محمدجعفر حبیب زاده حقوق جزا و جرم شناسی استاد حقوق کیفری و جرم شناسی حقوق بشر کیفری عدالت کیفری
محمد فرجیها حقوق جزا و جرم شناسی دانشیار حقوق کیفری و جرم شناسی جرم شناسی سیاست جنایی
محمود صابر حقوق جزا و جرم شناسی استادیار حقوق کیفری و جرم شناسی آئین دادرسی کیفری حقوق کیفری اقتصادی
سیددرید موسوی مجاب حقوق جزا و جرم شناسی استادیار حقوق کیفری و جرم شناسی حقوق جزای عمومی فقه جزایی