زمینه‌های تحقیقاتی


 
نام و نام خانوادگی رشته و گرایش
عضو هیأت علمی
رتبه علمی رشته و گرایش آزمون زمینه تحقیقاتی اول زمینه تحقیقاتی دوم
محمد عیسائی تفرشی حقوق خصوصی استاد حقوق خصوصی حقوق تجارت حقوق تجارت تطبیقی
مرتضی شهبازی نیا حقوق خصوصی دانشیار حقوق خصوصی حقوق تجارت بین الملل حل و فصل اختلافات (داوری - آئین دادرسی مدنی)
محمود صادقی حقوق خصوصی دانشیار حقوق خصوصی حقوق مدنی ( حقوق قراردادها) حقوق مالکیت فکری
محمدباقر پارساپور حقوق خصوصی استادیار حقوق خصوصی حقوق قراردادها و تعهدات فقه و اصول
ابراهیم عزیزی حقوق خصوصی استادیار حقوق خصوصی مدنی- مسئولیت مدنی مدنی تطبیقی- مسئولیت مدنی تطبیقی
طیبه صاحب حقوق خصوصی استادیار حقوق خصوصی حقوق مالکیت فکری حقوق تجارت