زمینه‌های تحقیقاتی


 
نام و نام خانوادگی رشته و گرایش
عضو هیأت علمی
رتبه علمی رشته و گرایش آزمون زمینه تحقیقاتی اول زمینه تحقیقاتی دوم
طیبه صاحب حقوق خصوصی استادیار حقوق خصوصی حقوق مالکیت فکری حقوق تجارت
محمد عیسائی تفرشی حقوق خصوصی استاد حقوق خصوصی حقوق تجارت تحلیلی حقوق تجارت تطبیقی _ حقوق تجارت بین الملل
مرتضی شهبازی نیا حقوق خصوصی دانشیار حقوق خصوصی حقوق تجارت بین الملل حل و فصل اختلافات (داوری - آئین دادرسی مدنی)
محمود صادقی حقوق خصوصی دانشیار حقوق خصوصی حقوق مالکیت فکری حقوق مدنی ( حقوق قراردادها)
محمدباقر پارساپور حقوق خصوصی دانشیار حقوق خصوصی حقوق قراردادهاوتعهدات فقه و اصول
ابراهیم عزیزی حقوق خصوصی استادیار حقوق خصوصی مدنی- مسئولیت مدنی مدنی تطبیقی- مسئولیت مدنی تطبیقی