اخبار دفاع پایان‌نامه/رساله


 
جلسه دفاع از پایان نامه
جلسه دفاع از پایان نامه
جلسه دفاع از پایان نامه: آقای احسان اردمه، گروه حقوق جزا و جرم شناسی
کارکرد سازوکارهای ترمیمی در فرایند تعقیب کیفری ایران
24بهمن1396
جلسه دفاع از رساله دکتری
جلسه دفاع از رساله دکتری
جلسه دفاع از رساله دکتری: آقای ابراهیم رجبی تاج امیر، گروه حقوق کیفری و جرم شناسی
ساز و کارهای رعایت حق سکوت و دسترسی به وکیل در جریان بازجویی ضابطان دادگستری
24بهمن1396
جلسه دفاع از پایان نامه
جلسه دفاع از پایان نامه
جلسه دفاع از پایان نامه: خانم وحیده هاشمی، گروه حقوق عمومی
تحلیل رویه قضایی دیوان عدالت اداری درقلمرو حقوق بانکی
18بهمن1396
جلسه دفاع از پایان نامه
جلسه دفاع از پایان نامه
جلسه دفاع از پایان نامه: خانم اسماء جرفی، گروه حقوق خصوصی
مسئولیت حقوقی مدیران شرکت های تجاری راجع به اسناد تجاری شرکت (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس)
15بهمن1396
جلسه دفاع از پایان نامه
جلسه دفاع از پایان نامه
جلسه دفاع از پایان نامه: آقای حمید رضا کریمی اره کمری، گروه حقوق عمومی
انتقال قراردادهای پیمانکاری دولتی؛ شرایط و آثار
15بهمن1396
جلسه دفاع از پایان نامه
جلسه دفاع از پایان نامه
جلسه دفاع از پایان نامه: آقای ابراهیم جعفری منور، گروه حقوق جزا و جرم شناسی
ارزیابی نظام تعقیب کیفری جرایم اقتصادی در پرتو اصول و موازین تعقیب کیفری کارامد
14بهمن1396
جلسه دفاع
جلسه دفاع از پایان نامه
جلسه دفاع از پایان نامه: خانم ساناز رشیدی، گروه حقوق جزا و جرم شناسی
تحلیل جرم شناختی آزار جنسی زنان در نهادهای عدالت کیفری
14بهمن1396
جلسه دفاع از پایان نامه
جلسه دفاع از پایان نامه
جلسه دفاع از پایان نامه: آقای عباس معتمد، گروه حقوق عمومی
سازوکارهای حقوقی حفاظت از محیط زیست در طرحهای عمرانی
11بهمن1396
جلسه دفاع از پایان نامه
جلسه دفاع از پایان نامه
جلسه دفاع از پایان نامه: خانم رویا سبزی، گروه حقوق عمومی
اصل شفافیت در نظام دادرسی اداری ایران با تأکید بر رویه قضایی دیوان عدالت اداری
11بهمن1396
جلسه دفاع از رساله دکتری
جلسه دفاع از رساله دکتری
جلسه دفاع از رساله دکتری: آقای عباس اسدی، گروه حقوق خصوصی
تاثير حقوق اساسي در حقوق قراردادها (با تاكيد بر رويه قضايي)
10بهمن1396
جلسه دفاع از رساله دکتری
جلسه دفاع از رساله دکتری
جلسه دفاع از رساله دکتری: خانم سیده ام البنین حسینی، گروه حقوق خصوصی
دعوای حقوقی استرداد دارایی های نامشروع به منظور مبارزه با فساد اقتصادی مطالعه تطبیقی نظام حقوقی ایران و کامن لا و ارائه الگوی بهینه
10بهمن1396
جلسه دفاع از پایان نامه
جلسه دفاع از پایان نامه
جلسه دفاع از پایان نامه: خانم مهناز دادرس خالدی ، گروه حقوق عمومی
ماهیت، شرایط و آثار قرارداد کار
3بهمن1396
جلسه دفاع از پایان نامه
جلسه دفاع از پایان نامه
جلسه دفاع از پایان نامه:خانم هاجر زیبایی، گروه حقوق خصوصی
مقایسه ی قواعد حاکم بر اجرای تعهدات پولی و غیر پولی(مطالعه ی تطبیقی در حقوق ایران و انگلستان
1بهمن1396
جلسه دفاع از پایان نامه
جلسه دفاع از پایان نامه
جلسه دفاع از پایان نامه: ایمان پردل، گروه حقوق عمومی
سازوکارهای کنترل فرارمالیاتی در حقوق ایران
24دی1396
جلسه دفاع از رساله دکتری
جلسه دفاع از رساله دکتری
جلسه دفاع از رساله دکتری: امین آقایی، گروه حقوق کیفری و جرم شناسی
حمایت از منافع عمومی در نظام تعقیب کیفری ایران
12دی1396
جلسه دفاع از رساله دکتری
جلسه دفاع از رساله دکتری
جلسه دفاع از رساله دکتری: مرتضی عارفی، گروه حقوق کیفری و جرم شناسی
مداخله نهادهای عدالت کیفری نسبت به متهمان فقیر
12دی1396
جلسه دفاع از رساله دکتری
جلسه دفاع از رساله دکتری
جلسه دفاع از رساله دکتری: رسول کشکولی، گروه حقوق خصوصی
مباني حقوقي وآثار تسرّي داوري نسبت به اشخاص ثالث با مطالعه تطبيقي در نظام حقوقي ايران ،فرانسه و ايالات متحده آمريكا
28آذر1396
جلسه دفاع از پایان نامه
جلسه دفاع از پایان‌نامه
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای مهران سهیلی پور، گروه حقوق بین الملل
چگونه بهتر بنویسیم
23آبان1396
جلسه دفاع
جلسه دفاع از پایان‌نامه
جلسه دفاع از پایان‌نامه: بشیر نظری، گروه حقوق عمومی
تأثیر احزاب در ایجاد دولت پاسخگو
10آبان1396
جلسه دفاع از پایان‌نامه
جلسه دفاع از پایان‌نامه
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای علی علی داده ده کهنه، گروه حقوق خصوصی
امکان اعتراض به رای داور به علت عدم رعایت قانون حاکم
2آبان1396
جلسه دفاع از پایان نامه: آقای یوسف محمدیان پهنوار، گروه حقوق جزا و جرم شناسی
تحلیل کیفر شناختی خدمات عمومی رایگان در نظام حقوقی ایران
25شهریور1396
جلسه دفاع از پایان نامه: آقای سعید نادری فارسانی، گروه حقوق خصوصی
مطالعه ی تطبیقی خسارت تنبیهی در حقوق ایران و انگلیس
25شهریور1396
جلسه دفاع از پایان نامه: آقای محمد اسدی، گروه حقوق جزا و جرم شناسی
کاربرد سازو کارهای ترمیمی در جرایم پزشکی
21شهریور1396
جلسه دفاع از پایان نامه: خانم زینب چهاردولی اشاقی، گروه حقوق بین الملل
چالش های اعمال قواعد حقوق بشر دوستانه در بازی های رایانه ای
14شهریور1396
جلسه دفاع از پایان نامه: خانم ملیحه خلیلی بشنیغان،گروه حقوق عمومی
تعدیل در قرارداد پیمانکاری دولتی در رویه قضایی و اداری ایران
13شهریور1396
جلسه دفاع از پایان نامه: آقای اتابک داوری القو، گروه حقوق مالکیت فکری
نظام رسیدگی و رویه شورای حل و فصل اختلافات تریپس
12شهریور1396
جلسه دفاع از پایان نامه: آقای ابوذر جوهری، گروه حقوق مالکیت فکری
حمایت کیفری از حقوق مالکیت صنعتی با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و آمریکا
12شهریور1396
جلسه دفاع از پایان نامه: خانم زهرا زینتی، گروه حقوق جزا و جرم شناسی
تحلیل نظام دادرسی ناظر بر جرایم اشخاص حقوقی
12شهریور1396
جلسه دفاع از پایان نامه: خانم رویا طالبی، گروه حقوق عمومی
نظام حقوقی حاکم بر دانشگاه ها و مؤسسات عالی آموزشی و پژوهشی با تأکید بر حوزه های عمومی و خصوصی
12شهریور1396
جلسه دفاع از پایان نامه: آقای حمید نیرومند، گروه حقوق مالکیت فکری
تحلیل آثار حقوقی ناشی از استفاده سازمان های پخش رادیو تلویزیونی از آفرینش های فکری پدید آورندگان و صاحبان حقوق مرتبط
11شهریور1396
جلسه دفاع از پایان نامه: خانم زهرا رضوانی، گروه حقوق خصوصی
تعین وضعیت حقوقی فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجی با تاکید بر رویه قضایی
11شهریور1396
جلسه دفاع از پایان نامه: خانم زهرا فائزی، گروه حقوق خصوصی
نظام حقوقی سرپرستی اطفال بد سرپرست با تأکید بر رویه قضایی
11شهریور1396
جلسه دفاع از پایان نامه: خانم فاطمه لشگری، گروه حقوق عمومی
نگاه تطبیقی بر اصل شفافیت در قراردادهای اداری ایران و اتحادیه اروپا
8شهریور1396
جلسه دفاع از پایان نامه: آقای یونس صیدی، گروه حقوق بین الملل
مسئولیت بین المللی دولتها در خصوص جنگجویان خارجی شرکت کننده در مخاصمات مسلحانه ی غیر بین المللی
25تیر1396
جلسه دفاع از پایان نامه: خانم مهسا رحمانی اصل، گروه حقوق خصوصی
شرایط و آثار حقوقی واگذاری بنگاه های اقتصادی دولتی به بخش غیر دولتی
20تیر1396
جلسه دفاع از پایان نامه:آقای فرهنگ کاکاوند، گروه حقوق بین الملل
چالشهای حقوق قابل اجرا در دیوان بین المللی کیفری و جایگاه حقوق بشر در آنها
20تیر1396
جلسه دفاع از پایان نامه: خانم سپیده درخشان، گروه حقوق مالکیت فکری
حمایت از علامت تجاری ثبت نشده در رویه قضایی ایران و انگلستان
20تیر1396
جلسه دفاع از پایان نامه: آقای سعید برخورداری، گروه حقوق عمومی
جایگاه حقوقی و سازو کارهای پاسخگویی دادستان
29خرداد1396
جلسه دفاع از پایان نامه: خانم سیما طغرلی، گروه حقوق خصوصی
مقایسه رسیدگی به اصالت ادله الکترونیکی و ادله کتبی
29خرداد1396
جلسه دفاع از پایان نامه: خانم فرزانه فضائلی،گروه حقوق بین الملل
ضمانت اجرای کیفری منع سخنان تنفر آمیز در اسناد و رویه بین المللی
29خرداد1396
جلسه دفاع از پایان نامه آقای مهران سهیلی پور گروه حقوق بین الملل
تحلیل ماهیت حقوقی و آثار اجبار در ارتکاب جنایات بین المللی با تاکید به رویه قضایی بین المللی
27خرداد1396
جلسه دفاع از پايان‌نامه: آقای آرمان صفاپور ، گروه حقوق مالکيت فکری
عنوان: حقوق و تکاليف طرفين قرارداد توزيع نسبت به حقوق مالکيت فکری موضوع قرارداد
25اسفند1395
جلسه دفاع از پايان‌نامه: خانم سميه خليق آذر، گروه حقوق جزا و جرم شناسی
عنوان: جايگاه شخص ثالث در دعاوي کيفری
25اسفند1395
جلسه دفاع از پايان‌نامه: خانم مهسا حمدالهی ، گروه حقوق عمومی
عنوان: بررسی نهاد دهياری در نظام حقوقی ايران
11اسفند1395
جلسه دفاع از پايان‌نامه: خانم مهسا رضا قلی ، گروه حقوق بين الملل
عنوان: جايگاه بزه ديده به تقصير در عدالت کيفری بين المللی
11اسفند1395
جلسه دفاع از پايان‌نامه: آقاي يونس صيدِ، گروه حقوق بين الملل
عنوان: مسئوليت بين المللی دولت‌ها در خصوص جنگجويان خارجی شرکت کننده در مخاصمات مسلحانه غيربين المللی
11اسفند1395
جلسه دفاع از پايان‌نامه: خانم نسيم ملايی، گروه حقوق جزا و جرم شناسی
عنوان: مباني و آثار رضايت محکوم به قصاص در اهدای عضو در سياست کيفری ايران
4اسفند1395
جلسه دفاع از پايان‌نامه: خانم حمزه لوييان، گروه حقوق عمومی
عنوان: اصول حقوقی ناظر بر تعيين عوارض محلی در رويه قضايی هيات ديوان عدالت اداری
30بهمن1395
جلسه دفاع از پايان‌نامه: خانم الهام السادات شيخ الاسلام نوری، گروه حقوق خصوصی
عنوان: نظام حقوقی انتقال دريافتنیها در تجارت بين‌الملل
19بهمن1395
جلسه دفاع از پايان‌نامه: آقاي ابوالفضل شمس الديني زارچ، گروه حقوق خصوصي
عنوان: جانشين قضايي در حقوق خصوصي (مطالعه تطبيقي در حقوق ايران و انگليس)
18بهمن1395
جلسه دفاع از پايان‌نامه: خانم الهام السادات شيخ الاسلام نوري، گروه حقوق خصوصي
عنوان: نظام حقوقي انتقال دريافتي‌ها در تجارت بين‌الملل
18بهمن1395
جلسه دفاع از رساله: آقای محمدرضا فولادی، گروه حقوق خصوصی
عنوان: نظام حق اختراع مناسب برای ارتقای امنیت غذایی در افغانستان
17بهمن1395
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای محمد حسین غنی‌ئی، گروه حقوق بین‌الملل
عنوان: سازوکارهای پایبندی دولتهای عضو به معاهدات بین‌المللی علیه فساد با تاکید بر کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد
10بهمن1395
جلسه دفاع از رساله: آقای غلامحسین افراس، گروه حقوق خصوصی
عنوان رساله: ادغام شرکت های تجاری غیر سهامی(مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و مصر)
6بهمن1395
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم نسیم ملایی، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی
عنوان پایان‌نامه:مبانی و آثار رضایت محکوم به قصاص در اهدای عضو در سیاست کیفری ایران
28دی1395
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم مرضیه رضایی، گروه حقوق خصوصی
عنوان پایان‌نامه: مطالعه تطبیقی دعاوی داوری ناپذیر در حقوق ایران، انگلیس و کشورهای عضو معاهده اوهادا
28دی1395
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای محمدرضا قربانی،گروه حقوق خصوصی
عنوان پایان‌نامه: مسئولیت مدنی ناشی از زیان به سلامت انسان با تأکید برآراء قضایی
28دی1395