فهرست دروس


 

bullet مشخصات کلی، برنامه و سرفصل دروس دوره کارشناسی‌ارشد در رشته حقوق کیفری و جرم‌شناسی


برنامه كارشناسي ارشد رشته «حقوق جزا و جرم شناسی » شامل 32 واحد درسي بشرح زير است.
الف: واحدهاي اجباري 20 واحد
ب: واحدهاي اختياري 8 واحد
د: پايان نامه 4 واحد
جمع كل 32 واحد
تبصره: با توجه به رشته تحصيلی دوره كارشناسي بر اساس نظر گروه آموزشي در صورت نياز براي داوطلبان دروس پيش نياز و جبراني مقطع كارشناسي تا سقف 12 واحد در نظر گرفته خواهد شد.
برنامه دوره دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی شامل 38 واحد درسي بشرح زير است.
الف: واحدهاي اجباري 12 واحد
ب: واحدهاي اختياري 6 واحد
د: پايان نامه 18 واحد
جمع كل 38 واحد
تبصره: با توجه به رشته تحصيلی دوره كارشناسي ارشد بر اساس نظر گروه آموزشي در صورت نياز براي داوطلبان دروس پيش نياز و جبراني مقطع كارشناسي ارشد تا سقف 12 واحد در نظر گرفته خواهد شد.