متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای محمد مهدی معماریان، گروه آموزشی طراحی کاربردی

خلاصه خبر: خمش تیر ساخته شده از مواد هایپرالاستیک تراکم ناپذیر همگن و غیر همگن

  • عنوان: خمش تیر ساخته شده از مواد هایپرالاستیک تراکم ناپذیر همگن و غیر همگن
  • ارائه‌کننده: آقای محمد مهدی معماریان
  • استاد راهنما: دکتر غلامحسین رحیمی شعر باف
  • استاد ناظر داخلی اول: دکتر اکبر علی بیگلو
  • استاد ناظر خارجی اول: دکتر مصطفی باغانی
  • نماینده تحصیلات تکمیلی: دکتر اکبر علی بیگلو
  • مکان: P6
  • تاریخ: 97/03/23
  • ساعت: 10:00

چکیده: با افزایش کاربرد مواد و سازه‌های پیشرفته در صنایع مختلف و نیاز به تحلیل رفتار آنها، تحلیل‌های الاستیک غیر خطی مورد توجه اغلب محققین قرار گرفته است. طبیعت غیر خطی معادلات حاکم و عدم دسترسی به معادله رفتاری ماده_که بتواند رفتار ماده را به درستی توصیف نماید_ دو مشکل عمده در حل مسائل مقدار مرزی الاستیسیته غیرخطی می باشند. با توسعه و گسترش کامپیوترها و پیشرفت روز افزون روش‌های عددی از جمله روش اجزاء محدود، مشکل اول تا حدودی برطرف شده است ولی مشکل دوم همچنان باقی است. دسته‌های مختلفی از مواد مثل الاستومرها، پلیمرها، فوم‌ها و بافت‌های بیولوژیکی قابلیت تغییر شکل‌های بزرگ الاستیک را دارند. از آنجا که این مواد - مواد هایپرالاستیک - دارای تابع انرژی کرنشی می باشند، برای توصیف بهتر رفتار آنها به روابط ساختاری مواد هایپرالاستیک که بر حسب تابع انرژی بیان شده باشد، مورد نیاز است. در این پایان نامه رفتار لاستیک‌های ناهمگن مدرج تابعی با تغییر شکل بزرگ و تحت بارگذاری خمشی و با فرض ماده هایپرالاستیک تراکم ناپذیر مدل سازی شده است. در مواد هایپرالاستیک ناهمگن مدرج تابعی، خواص مکانیکی به طور پیوسته از یک نقطه به نقطه دیگر در راستای معین تغییر می کند، به عبارت دیگر این مواد به طور تدریجی از ماده ای به ماده دیگر تبدیل می شوند. برای مدل کردن رفتار غیر خطی ماده از تئوری هایپرالاستیسیته و توابع انرژی کرنشی که تابعی از ناورداهای تانسور تغییر شکل چپ کوشی- گرین هستند، استفاده میشود. برای اینکه بتوان توابع انرژی موجود را برای مواد ناهمگن مدرج تابعی به کار برد، تغییرات ثوابت مربوط به توابع انرژی ذکر شده با توجه به ناهمگن مدرج تابعی بودن ماده به صورت توانی و در راستای شعاع انحناء پس از خمش فرض شده اند. از آن جایی که بسیاری از مواد به صورت ناهمگن هستند، استفاده از فرض مواد ناهمگن مدرج تابعی یکی از کاربردی ترین روش‌هاست. در این پایان نامه، مدل سازی رفتار هایپرالاستیک لاستیک‌های ناهمگن مدرج تابعی تحت بارگذاری خمشی و استخراج روابط تنش کوشی حاکم بر سطح مقطع، ناشی از این بارگذاری صورت گرفته است. برای مدل سازی از توابع انرژی نئو هوکین تعمیم یافته، مونی-ریولین تعمیم یافته، وارگا تعمیم یافته و آگدن تعمیم یافته استفاده شده و تغییر خواص در راستای شعاعی در نظر گرفته شده و تغییرات ناهمگنی نیز بررسی و ارائه می گردد. در نهایت نتایج تحلیلی بدست آمده با نتایج عددی مقایسه شده است و مشخص گردیده است، توابع به کار برده شده، با تقریب بسیار خوبی رفتار ماده را توصیف می کند.
کلمات کلیدی: ماده هایپرالاستیک- تراکم ناپذیر- خمش مقطع مستطیلی- مواد ناهمگن مدرج تابعی

23 خرداد 1397 / تعداد نمایش : 360