متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان‌نامه: ویدا رحیمی- گروه پلیمریزاسیون

خلاصه خبر: جلسه دفاع از پایان‌نامه: ویدا رحیمی

  • عنوان: سنتز و بررسی مورفولوژی بلورهای پلی روتاکسن بر پایه سیکلودکسترین و پلی اتیلن گلایکول در ستون
  • ارائه‌کننده: ویدا رحیمی
  • استاد راهنما: دکتر محمد علی سمسارزاده
  • استاد ناظر داخلی اول: دکتر علی رضا شریف
  • مکان: کلاس پ 2
  • تاریخ: 23/12/1396
  • ساعت: 10:00

چکیدهخواص و اثر روتاکسن ها بستگی فراوانی به ریزساختار و مورفولوژی آن ها دارد که بصورت های مختلفی جزء روتاکسن را با نیروهای مولکولی با پلیمر بصورت Inclusion Compoundیا بصورت درهم واکنشی شکل خواهد داد. در این پژوهش سنتز و ساخت پلی روتاکسن α˗ سیکلودکسترین α–CD)) و پلی (اتیلن گلایکول) PEG)) و پلی روتاکسن β˗ سیکلودکسترین (β˗CD) و کوپلیمر سه قطعه ای پلی (پروپیلن گلایکول)-پلی (اتیلن گلایکول)-پلی (پروپیلن گلایکول) (PPG-PEG-PPG) در دو حالت داخل بشر و داخل ستون پر شده از ذرات متخلخل سیلیکاژل یا آلومینا، تهیه و مورد بررسی قرار گرفت. اثر ورزن مولکولی PEG، بستر واکنش (داخل بشر و داخل ستون)، نوع ذرات پرکننده داخل ستون، دمای انجام واکنش در ستون، بر روی بازده مورد بررسی قرار گرفت. بیشترین بازده در ذره متخلخل پرکننده سیلیکاژل با مقدار 0.76 گرم، دمای ˚C 25 و در زمان های بالا بدست آمد. نتایج نشان می دهد که روتاکسن β˗CD/RPL با شکل هندسی بسیار ویژه ای از درهم واکنشی سیکلودکسترین و پلیمر، بلور های سوزنی شکل را در مقایسه با بلور های شش ضلعی تشکیل داده و شکل بلور پلی روتاکسن α˗CD/PEG در بشر نسب به زمانی که در ستون، کمپلکس تشکیل می گردد از حالت صفحه ای به مکعبی تغییر یافته است. این فرآیند، روتاکسن جدید و خاصی می سازد که در این پروژه گزارش گردیده است. طیف های XRD تشکیل واکنش بصورت درهم واکنشی که به اصطلاح بصورت در هم جای است را تایید کردند.
کلمات کلیدیپلی روتاکسن، α˗ سیکلودکسترین، پلی (اتیلن گلایکول)، β˗ سیکلودکسترین، کوپلیمر سه قطعه ای پلی (پروپیلن گلایکول)-پلی (اتیلن گلایکول)-پلی (پروپیلن گلایکول)، بازده، ریخت شناسی.

23 اسفند 1396 / تعداد نمایش : 490