متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای حسین شرافت، گروه مهندسی کامپیوتر

خلاصه خبر: تخصیص پویای منابع در شبکه های بی سیم چند اتصالی

  • عنوان: تخصیص پویای منابع در شبکه های بی سیم چند اتصالی
  • ارائه‌کننده: حسین شرافت
  • استاد راهنما: دکتر بهزاد اکبری
  • استاد مشاور اول: دکتر علیرضا شفیعی نژاد
  • مکان: اتاق شورا
  • تاریخ: 97/04/12
  • ساعت: 13

چکیده:  سیستم ارتباطات موبایل یکراه ارتباطی برای کاربران مهیا میکند تا با استفاده از آن بتوانند پیامها و اطلاعات خود را به اشتراک گذاشته و با یکدیگر ارتباط برقرار کنند. این قابلیتها در یک مدتزمان بسیار کوتاه و توسط آخرین فنّاوریهای بهروز به کاربران ارائه میشود. فنّاوریهای ارتباطات موبایل از نسل اول یا 1G آغازشده و تا نسل پنجم یا 5G رشد پیداکرده است. نسل اول تنها سرویسهای صوتی آنالوگ را ارائه میکرد که دارای کیفیت پایینی بود اما 2G به دلیل بهره بردن از سیگنالهای دیجیتال بهجای آنالوگ،دارای کیفیت صوت بهتری نسبت به نسل قبل بود سپس در3G علاوه بر انتقال دادههای صوتی امکان انتقال دادههای غیر صوتی نیز فراهم شد. در4G ظرفیت شبکه بسیار افزایش یافت و سرعت انتقال داده و کیفیت آن بهبود قابلملاحظهای پیدا کرد و بالاخره در استاندارد5G با استفاده از فناوریهای جدید همچون امواج میلیمتری و ارتباطات D2D سرعت تبادل داده بسیار افزایشیافته و حرکت بهسوی ارتباطات همهجانبه و اینترنت اشیا محقق شده است. در نسل پنجم شبکههای ارتباطی با توجه به اینکه شبکههای نسل قبلی نیز در کنار این نسل به کار خود ادامه می¬دهد با مفهوم و معماری جدیدی از شبکههای ارتباطی تحت عنوان شبکههای ناهمگن مواجه هستیم در اینگونه شبکهها به دلیل وجود داشتن منابع سختافزاری زیاد اصولاً اعمال هرگونه عملیات مدیریتی بر روی آنها هزینه و زمان زیادی می¬گیرد برای حل این چالش از یک روش متمرکزشده مبتنی بر شبکههای نرمافزار محور تحت عنوانC-RAN که درواقع بهعنوان معماری متمرکز بکار گرفتهشده در نسل پنجم از شبکهها استفاده می¬گردد که همه عملیات تخصیص و مدیریت منابع به شیوه نرمافزاری در این واحد صورت می گیرد. این ایده برای مدیریت پهنای باند بالا و همچنین ماهیت پویای ترافیکهای امروزی بسیار کارآمد هست. در این پژوهش به نحوه تخصیص منابع رادیویی مبتنی بر فناوریC-RAN و ارائه مدل ریاضی به صورت یک مسئله تخصیص منابع در شبکه های ناهمگن پرداختهشده و سپس راهحل پیشنهادی بهمنظور حل مسئله بهینهسازی برای تخصیص منابع این نوع از شبکه ها ارائه گردیده است. نتایج خروجی نشان می¬دهد استفاده از این روش می¬تواند به اپراتورهای ارائهدهنده بهمنظور تخصیص منابع برحسب درخواست کاربر کمک شایان توجهی نماید.

6 تیر 1397 / تعداد نمایش : 293