فرم‌ها


 
عنوان گروه تعداد دریافت دریافت
فرم اخذ تعهد خدمتی مشترک 3
فرم درخواست گواهی برای خارج از کشور مشترک 5
فرم تسویه حساب مشترک 6
فرم برگ تسویه حساب کارکنان بازنشسته هیات علمی 4
فرم برگ سوابق خدمت دولتی هیات علمی 3
فرم تایید اشتغال در دانشگاه هیات علمی 6
فرم درخواست کارت شناسایی کارمندی هیات علمی 4
فرم کاربرگ فوق العاده بهره وری هیات علمی 2
فرم ماموریت اداری هیات علمی 8
فرم ارزیابی کارکنان هیات علمی 2
فرم برگ استعلام سوابق دولتی و ریز سیاهه حقوقی هیات علمی 1
فرم درخواست اعمال مدرک تحصیلی هیات علمی 6
فرم کاربرگ انتخاب کارمند نمونه هیات علمی 4
فرم کاربرگ سختی شرایط محیط کار هیات علمی 2
فرم نظرخواهی تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی هیات علمی 4
سفرهای خارجی هیات علمی 1
مشخصات فرزندان هیات علمی 1
گزارش كاركرد اعضای محترم هيأت علمی گروه هیات علمی 5
فرم آدرس هیات علمی 0
فرم تعیین بیمه هیات علمی 3
فرم جانشین برای مرخصی ها و ماموریت هیات علمی 3
فرم فعالیتهای آموزشی وپژوهشی هیات علمی 0
فرم صدور اولیه درخصوص بیمه شدگان تامین اجتماعی (سرپرست) هیات علمی 2
فرم هويتي افراد تحت تكفل بيمه (تامین اجتماعی) هیات علمی 5
فرم تعهد نامه فرزندان اناث جهت برخورداري از حمايتهاي درماني (تامین اجتماعی) هیات علمی 0
تعهدنامه فرزندان ذکور بیمه شدگان جهت برخورداری از حمایتهای مالی (تامین اجتماعی) هیات علمی 0
فرم تعهدنامه بانوان شاغل جهت دریافت دفترچه تامین اجتماعی برای فرزندان هیات علمی 0
فرم درخواست صدور دفترچه المثنی بیمه شدگان تامین اجتماعی هیات علمی 2
فرم درخواست صدور اولیه بیمه کارکنان دولت (خدمات درمانی) هیات علمی 2
فرم صدور اوليه -افزايش عائله (خدمات درمانی) هیات علمی 1
فرم صدور دفترچه المثني (بیمه شدگان خدمات درمانی) هیات علمی 1
فرم تعهدنامه ارزي (مخصوص اعضای هیات علمی) هیات علمی 0
فرم تعهد فرزند مونث کارمند 2
فرم درخواست بازنشستگی جانبازان و معلولین کارمند 0
فرم درخواست بازنشستگی فرزندان شهدا کارمند 1
فرم درخواست بازنشستگی کارمند 5
فرم درخواست تغییر صندوق کارکنان پیمانی کارمند 5