ساعت کار


 
  • در شش ماه اول سال شنبه تا چهار شنبه 21-7/30 و در شش ماه دوم سال شنبه تا چهارشنبه 20-7/30 می‌باشد.
  • ساعت کاری در روزهای پنج‌شنبه از 8 الی 13 می‌باشد.
  • كتابخانه مركزی از پذيرش دانشجويان كارشناسی و مقاطع پايين‌تر معذور است.
  • دانشجويان كارشناسی استعدادهای درخشان و نخبگان می‌توانند با ارائه مدرك معتبر و معرفی‌نامه از مراجع مربوط از تسهيلات كتابخانه بر اساس مقررات استفاده نمايند.